O produktu versiondog

V dnešních výrobních podnicích je většina výrobních procesů automatizována a provozuje se zde velké množství různých řídicích systémů (PLC, CNC), robotů, pohonů a dalších zařízení, pro jejichž činnost se používá mnoho softwarových programů nebo datových souborů (řídicí programy).

Návrh, instalaci a odladění programů zajišťují jak interní pracovníci, tak externí dodavatelé. I po prvotním zprovoznění však dochází v běžném provozu k častým změnám, úpravám a optimalizacím programových a datových souborů.

Typické problémy bez systému versiondog

Manuální správa při větším počtu různých programových nebo datových souborů a jejich častých změnách, jak při jejich prvotním nasazování, tak při běžném provozu, přináší mnoho každodenních problémů:

 • Jaká verze je správná?
 • Kde je uložena poslední verze?
 • Jaké změny byly provedeny v jednotlivých verzích?
 • Kdo a kdy změny provedl?
 • Proč byly provedeny úpravy v jednotlivých verzích?
 • Je verze aktuálně používaná ve výrobě shodná se schválenou verzí?
 • Kde je poslední záloha?

Zásahy do výrobních zařízení, respektive výrobních programů či konfigurací a parametrů mohou mít za následek značné finanční ztráty v důsledku zmetkovitosti, odstávek, nesplnění termínů aj.

Logickým požadavkem tedy je odstranit výše uvedené problémy a zavést systém, který ve všech souborech a změnách zajistí pořádek a neustálý přehled. Zabrání opomenutím, chybám nebo ztrátám souborů a zajistí kontrolu a zálohování skutečně provozovaných programů ve výrobních zařízeních, což zamezí narušení hladkého chodu výroby, zmetkovitosti a neplánovaným výrobním odstávkám.

Versiondog – výkonný systém pro správu verzí

Versiondog je softwarový produkt, který byl speciálně vytvořen pro řešení této problematiky v průmyslovém prostředí.

Hlavní funkčnosti systému versiondog

 

Centrální archivace a dohledatelnost verzí

Versiondog zajišťuje důsledné automatizované ukládání všech verzí u všech typů používaných programů a datových souborů. Archivace se provádí na centrální datové úložiště dostupné prostřednictvím versiondog serveru. V ukládaných verzích je uplatněna stejná konvence pojmenování a možnost vkládat komentáře.

K dispozici je okamžitě přístupný přehled dokumentující posloupnosti všech verzí s jednoznačnou dohledatelností (Kdo, Kdy a Co změnil) o změnách v každé jednotlivé verzi.

Automatické průběžné kontroly a zálohy běžících programů

Klíčovou vlastností systému versiondog jsou automatické průběžné kontroly skutečně provozovaných programů ve výrobních zařízeních dle nastaveného časového harmonogramu. Pro zařízení, která nejsou dostupná na síti, je k tomuto účelu připraven nástroj versiondog Backup klient.

Výsledek kontroly je zaslán emailem odpovědným pracovníkům, kteří tak mají okamžité informace o případných nekorektních / nezazálohovaných změnách programů nebo datových souborů, což umožňuje předcházet finančním ztrátám způsobeným chybnou funkčností výrobních zařízení. V rámci kontroly jsou odlišné zálohy ukládány na versiondog server, což umožňuje zpětnou analýzu a kontrolu.

Inteligentní porovnávání

Pro podrobné analýzy a optimalizace verzí lze využít unikátní funkčnost systému versiondog – inteligentní porovnávání Smart Compare, což je pokročilá metodika porovnávání verzí u nejčastěji používaných programových a datových souborů v následujících oblastech průmyslové automatizace:

 • PLC (Siemens SIMATIC, Rockwell RSLogix, Schneider Electric, Beckhoff TwinCAT aj.)
 • HMI (Wonderware InTouch, Siemens WinCC Flexible, GE iFix, Copa-Data Zenon aj.)
 • Roboty (ABB, KUKA, Fanuc, Motoman aj.)
 • CNC, DCS (Sinumerik, Fanuc aj.)
 • Další (frekvenční měniče, průmyslové kamery, skenery aj.)
 • Dokumentace (PDF, Word, Excel … aj.)

Výsledkem porovnání Smart Compare jsou velmi přehledně prezentované změny, takže je ihned a názorně patrné v jakých částech i velmi složitých a dlouhých programových nebo datových souborů se změny nacházejí. Porovnávat lze jakékoliv verze souborů, tj. nejen poslední oproti předposlední verzi, ale i verze, které nejsou uloženy na versiondog serveru. V případě potřeby je jakákoliv verze snadno a rychle dohledatelná a obnovitelná.

Výhodou koncepce Smart Compare je i to, že na počítači, kde dochází k porovnávání verzí nemusí být vždy instalovány vývojářské editory jednotlivých programů (např. InTouch WindowMaker, Step7 editor apod.).

Okamžitá dostupnost všech verzí

Velmi užitečnou vlastností je, že s klientem systému versiondog (tzv. tlustý klient) lze pracovat také off-line, tj. bez aktivního připojení k versiondog serveru. Archivace i porovnávání verzí se v tomto případě provádí lokálně a po opětovném připojení k versiondog serveru dojde k dohrání všech mezitím vytvořených verzí k předchozím archivovaným verzím. Uživatel zároveň může pracovat s jakoukoliv verzí, kterou má lokálně uloženu.

Tuto funkčnost ocení nejen externí dodavatelé, ale i pracovníci, kteří se pohybují v provozu, kde se nelze připojit k versiondog serveru. Na místě tak mohou instalovat, měnit, porovnávat a lokálně archivovat všechny nově vytvořené verze.

Komplexní přehlednost

Při práci v prostředí versiondog mají uživatelé v reálném čase k dispozici informace o tom, kdo a jaký program aktuálně upravuje. Zároveň má uživatel přehled, zda má lokálně staženu opravdu aktuální verzi či zda nebyla na server nahrána novější verze jiným uživatelem.

Systém versiondog nabízí celou škálu reportních možností, generování emailů, ale i integrovaný webový server, díky kterému můžete mít k dispozici přehled o jednotlivých programech, jejich změnách a vykonaných zálohách i prostřednictvím internetového prohlížeče.

Jazykové verze

Versiondog je k dispozici v anglické, německé i české jazykové verzi, ale i v dalších jazykových mutacích.